Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

kotagata
kotagata
9824 1865
Reposted fromkitana kitana viadarksideofthemoon darksideofthemoon

June 30 2015

kotagata

June 28 2015

1575 04d3
kotagata
1069 9381 500
Reposted fromolewka olewka viaoopsiak oopsiak
5725 f595
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaoopsiak oopsiak

June 26 2015

kotagata
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie vialeimakid leimakid
kotagata
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
kotagata
7142 5a27
the humans are away ... time for some METAL
kotagata














nevver:

All the young punks, Anton Corbijn

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
kotagata
0806 4308
nomnomnon
Reposted fromdebsy91 debsy91 viafirebat firebat

June 25 2015

kotagata

as-valentine:

If you want to feel even more insignificant just look up.

June 23 2015

kotagata

June 22 2015

kotagata
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viacocciuella cocciuella

June 21 2015

kotagata

June 11 2015

kotagata
kotagata
kotagata
kotagata
kotagata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl