Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

kotagata
4069 d432
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord viaeirena eirena
kotagata
0055 47c5
Reposted fromparkaboy parkaboy viacocciuella cocciuella
kotagata
kotagata
kotagata
6694 1531
kotagata
1467 ae94
monday
Reposted frommomost momost viacocciuella cocciuella
kotagata


Dracula (1931)
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
kotagata
kotagata
7698 4630 500
Reposted fromFlau Flau viadarksideofthemoon darksideofthemoon
kotagata
kotagata
kotagata

la Danse de la Rose T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

July 08 2015

kotagata
kotagata
9824 1865
Reposted fromkitana kitana viadarksideofthemoon darksideofthemoon

June 30 2015

kotagata

June 28 2015

1575 04d3
kotagata
1069 9381 500
Reposted fromolewka olewka viaoopsiak oopsiak
5725 f595
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaoopsiak oopsiak

June 26 2015

kotagata
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie vialeimakid leimakid
kotagata
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl